Klub seniorů Lorem ipsum dolor sit amet

Stanovy Klubu seniorů Mnichovice a okolíČl. 1.
Název a sídlo


Název sdružení: Klub seniorů Mnichovice a okolí
(dále jen „sdružení“)

Sídlo: Masarykovo nám.83, Mnichovice , 251 64

Čl. 2
Statut sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení se řídí právním řádem České republiky a svými stanovami. 

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
1. Hlavním posláním sdružení je rozvíjení aktivit pro seniory.
2. K dosažení cílů sdružení zejména
- podporuje a realizuje kulturní, společenské, sportovní, volnočasové a jiné aktivity svých členů
- hájí práva a oprávněné zájmy seniorů 
- spolupracuje se subjekty, které sledují společné cíle

Čl. 4
Členství
1. Členem sdružení mohou být bezúhonné fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. Členství je:
a) řádné,
b) čestné.
3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitel/-ka. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství nemusí ředitel/-ka zdůvodňovat. Odmítnutý žadatel o členství může požádat o projednání své žádosti o přijetí valnou hromadu.
4. Čestným členem sdružení se může stát fyzická osoba, která se významným způsobem zasloužila o naplnění poslání a cílů sdružení.
5. Členství je zcela dobrovolné a vzniká dnem přijetí za člena.
6. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením řediteli/- lce,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí správní rady,
e) zánikem sdružení.
7. Člena je možné vyloučit za hrubé či opakované porušení těchto stanov či obecně závazných předpisů. O vyloučení rozhoduje správní rada na návrh kteréhokoli člena sdružení.
8. Ukončením členství končí i činnost v orgánech sdružení.
9. Dokladem členství je členský průkaz vydaný ředitelem/-kou.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady
b) nechat se zastoupit při hlasování valné hromady (písemné pověření), volit orgány sdružení (pouze řádní členové sdružení),
c) být volen do orgánů sdružení (pouze řádní členové sdružení),
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) vyžádat si informace ohledně hospodaření, které musí být poskytnuty ředitelem sdružení do 14 dnů od doručení písemné žádosti na adresu sídla sdružení,
f) účastnit se všech akcí pořádaných sdružením (členové sdružení mají nárok na různé výhody na akcích pořádaných sdružením)
g) čestný člen má při rozhodování hlas poradní a je osvobozen od placení členského příspěvku.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy nejpozději do 31. března roku, na který je tento členský příspěvek hrazen.
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Členské příspěvky
1. Členské příspěvky se platí jednou za rok a jejich výše je stejná pro všechny členy sdružení.
2. O výši členských příspěvků rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. 
3. Pokud některý z členů nemůže ze závažných důvodů členský příspěvek zaplatit, požádá písemně správní sdružení, aby mu byla tato povinnost prominuta. Správní rada žádost projedná na svém nejbližším zasedání a o usnesení informuje žadatele a valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

Čl. 7
Orgány sdružení
 Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) správní rada,
c) ředitel/-ka.

Čl. 8
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení.
2. Valnou hromadu svolává správní rada sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Svolává ji ředitel/-ka písemnou pozvánkou s uvedeným programem. První jednání valné hromady svolá přípravný výbor sdružení do dvou měsíců od registrace sdružení.
3. Ředitel/-ka nebo pověřený člen správní rady svolá valnou hromadu vždy, když o to písemně požádá nejméně polovina členů sdružení a to do 15 dnů od doručení této písemné žádosti.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) volí členy správní rady ,
d) rozhoduje o počtu členů správní rady,
e) schvaluje případné smlouvy  týkající se nemovitostí a finanční závazky sdružení nad 100 tisíc Kč,
f) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas ředitele sdružení, v případě jeho nepřítomnosti pověřeného člena správní rady.
7. Jednání valné hromady řídí ředitel/-ka, v případě jeho/její nepřítomnosti pověřený člen správní rady.
8. Z jednání valné hromady se vždy pořizuje písemný zápis, který podepisuje ředitel/-ka nebo pověřený člen sdružení, zapisovatel/-ka a ověřovatel/-ka zápisu.
9. Zápis obsahuje:
- název a sídlo sdružení
- místo a dobu konání valné hromady
- jméno předsedajícího
- program jednání valné hromady
- rozhodnutí valné hromady
- prezenční listinu.

Čl. 9
Správní rada
1. Správní rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 
2. Funkční období správní rady je neomezené. O případném odvolání z funkce člena správní rady rozhoduje valná hromada.
3. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů sdružení.
4. Správní rada má 3 členy a tvoří ji ředitel/-ka a dva členové. Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný.
5. Radu svolává ředitel/-ka, v jeho/její nepřítomnosti pověřený člen správní rady, nejméně dvakrát ročně.
6. Rada zejména:
a) volí ze svých členů ředitele/-ku,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případně nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas ředitele/-ky.
9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu třech měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci správní rada.
10. Správní rada:
rozhoduje o akcích pořádaných sdružením
sestavuje rozpočet sdružení a výroční zprávu, které je povinna předkládat každoročně valné hromadě
jmenuje likvidátora sdružení
rozhoduje o pracovněprávních vztazích
realizuje poslání sdružení
plní usnesení valné hromady
vede evidenci členů
navrhuje změny stanov
rozhoduje o dalších otázkách, výslovně nevyhrazených jiným orgánům sdružení.
11. V případě nebezpečí z prodlení je správní rada oprávněna přijmout usnesení nad rámec svých kompetencí, které podléhá schválení nejbližší valné hromady.

Čl. 10
Ředitel/-ka
1. Ředitel/-ka  volený /-á správní radou sdružení. 
2. Ředitel/-ka může udělit k zastupování sdružení plnou moc jinému členu správní rady
3. Rozsah pravomocí a výši mzdy ředitele/-ky stanoví správní rada
4. Ředitel/-ka je statutárním orgánem sdružení.
5. Povinnosti ředitele/-ky:
řídí sdružení v době mezi zasedáními správní rady na základě jejich usnesení a v souladu se stanovami sdružení
plánuje, řídí a koordinuje činnost pracovníků sdružení a dobrovolníků, 
zodpovídá za personální, technické i programové vybavení, 
vede pravidelné porady pracovního týmu, 
vytváří podmínky pro spolupráci se státními i nestátními organizacemi a subjekty v ČR a v zahraničí, 
průběžně vyhodnocuje činnost sdružení a informuje správní radu, 
uzavírá pracovní smlouvy, smlouvy o pracovní činnosti a provedení práce a další smluvní závazky sdružení, 
odpovídá za využití majetku a finančních prostředků v souladu se stanovami, 
dohlíží na správné vedení účetnictví a archivaci dokladů, 
podílí se na získávání finančních prostředků pro činnost sdružení. 

Čl. 11
Způsob jednání
1. Sdružení jedná prostřednictvím ředitele/-ky.
2. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu sdružení připojí svůj podpis ředitel/-ka nebo pověřený člen sdružení.
3. Uzavírat smlouvy o přijetí dotací a grantů, pracovněprávní smlouvy či dohody se zaměstnanci sdružení (jakož i smlouvy o změně a ukončení pracovněprávních smluv a dohod), smlouvy o spolupráci, darovací smlouvy ohledně darování ve prospěch sdružení je oprávněn/-a činit jménem sdružení ředitel/-ka nebo pověřený člen sdružení.

Čl. 12
Zásady hospodaření
1. Hospodaření sdružení musí být vedeno zásadou hospodárnosti, s vědomí, že hlavním cílem sdružení je pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. Veškerý zisk z akcí pořádaných sdružením musí být použit na obecně prospěšné účely.
2. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
3. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky,
d) dotace a granty od orgánů státu, krajů či obcí.
4. Za hospodaření sdružení odpovídá správní rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky a výroční zprávy. 
5. Účetní doklady podepisuje ředitel sdružení.
6. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného radou sdružení, všeobecně platnými předpisy, případně i vnitřními předpisy sdružení.

Čl. 13
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 14
Závěrečná ustanovení

1. Do sejití první valné hromady vykonává její práva přípravný výbor, který jedná jménem sdružení.
2. Za účelem  plnění cílů sdružení může sdružení zaměstnávat zaměstnance.
3. Sdružení používá vlastní razítko, které obsahuje název sdružení, identifikační číslo organizace a kontaktní adresu. Razítko je oprávněn/-a používat ředitel/-ka nebo pověřený člen správní rady.
4. Sdružení pro svoji prezentaci používá logo a nezkrácený název sdružení, popř. název uvedený zkratkou KSMO.
5. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
6. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
7. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR. Následně jsou schváleny valnou hromadou.
8. Tyto stanovy může měnit a doplňovat pouze valná hromada.


V Mnichovicích dne 14.12.2011


Za Přípravný výbor:

Ing. Magdalena Třebická, Ludmila Kiliánová, Hana Brostrom